07.06.2019

Kolejna edycja konkursu „Granty na granty – promocja jakości III”


29 maja 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło po raz kolejny przedsięwzięcie pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości III”.  

Dofinansowanie mogą otrzymać koordynatorzy projektu, koordynatorzy pakietu lub samodzielni wnioskodawcy, których wniosek  otrzymał wymaganą ilość punktów (osiągnął próg treshold).

Granty te są przeznaczone na:

1.    refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na konkurs ogłoszony przez KE albo ERC, albo dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe, związanych z:

  • rozpoznaniem tematyki wniosku projektowego,
  • przygotowaniem, uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego,
  • uczestnictwem wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z opracowaniem wniosku projektowego,
  • organizacją spotkań roboczych konsorcjum albo zespołu projektowego (WP leader) albo uczestnictwem w takich spotkaniach;

2.    sfinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników wnioskodawcy (według stanu na dzień złożenia wniosku), którzy byli zaangażowani w proces opracowania wniosku projektowego, w kwocie brutto stanowiącej całkowity koszt dodatku ponoszony przez wnioskodawcę bez kosztów pośrednich.

Nabór wniosków rozpocznie się 10 czerwca 2019 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie MNiSW pod linkiem: http://www.bip.nauka.gov.pl/granty-na-granty-promocja-jakosci-iii/