Fundusze Strukturalne

Podstawowy zakres obowiązków Działu Obsługi Funduszy Strukturalnych (DOFS), to współpraca z wydziałami i innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, a także innymi jednostkami naukowo-badawczymi z kraju i ze świata w zakresie obsługi projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, a w szczególności:

 1.   pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji na temat możliwości finansowania działalności naukowo badawczej w ramach projektów strukturalnych,
 2.   prowadzenie spotkań informacyjnych dla pracowników Uczelni,
 3.   prowadzenie szkoleń dla kierowników projektów oraz pracowników biur projektów,
 4.   doradztwo dla kierowników projektów w zakresie:
  •   sporządzania wniosków o finansowanie/dofinansowanie projektów,
  •   opracowywania budżetów projektów,
  •   sporządzania umowy konsorcjum,
 5.   weryfikacja poprawności przygotowania: wniosku, umowy konsorcyjnej oraz umowy o finansowanie/dofinansowanie projektu,
 6.   ewidencja składanych i zaakceptowanych wniosków i umów o finansowanie/dofinansowanie projektów,
 7.   archiwizacja dokumentacji projektowej (wnioski, umowy, umowy konsorcyjne i załączniki),
 8.   obsługa systemu komputerowego do zarządzania projektami w zakresie obiegu elektronicznego dokumentacji projektowej oraz archiwizacji elektronicznych dokumentów projektowych i aktualizacji bazy projektów,
 9.   sporządzanie różnego rodzaju wykazów i analiz dotyczących obsługiwanych projektów dla Władz Uczelni, MNiSW, Organów Samorządowych i innych instytucji,
 10.   współpraca z instytucjami finansującymi lub współfinansującymi projekty o charakterze naukowo-badawczym i edukacyjnym.

Powierzone zadania Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych wykonuje w zakresie następujących programów:

 •   Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
 •   Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w tym „kierunki zamawiane”,
 •   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
 •   Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013,
 •   Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój
 •   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 •   Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 •   Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 •   Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
 •   DEMONSTRATOR+ Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej
 •   INNOLOT
 •   INNOMED