Projekty Krajowe

Podstawowy zakres obowiązków dla Działu Obsługi Programów Krajowych to współpraca z wydziałami i innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, a także innymi jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie obsługi projektów finansowanych ze środków Krajowych, a w szczególności:

 1.   pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji na temat możliwości finansowania działalności naukowo badawczej w ramach projektów krajowych, międzynarodowych, unijnych i strukturalnych,
 2.   prowadzenie spotkań informacyjnych dla pracowników Uczelni,
 3.   prowadzenie szkoleń dla kierowników projektów oraz pracowników biur projektów,
 4.   doradztwo dla kierowników projektów w zakresie:
  •   sporządzania wniosków o finansowanie/dofinansowanie projektów,
  •   opracowywania budżetów projektów,
  •   sporządzania umowy konsorcjum,
 5.   weryfikacja poprawności przygotowania: wniosku, umowy konsorcyjnej oraz umowy o finansowanie/dofinansowanie projektu,
 6.   ewidencja składanych i zaakceptowanych wniosków i umów o finansowanie/dofinansowanie projektów,
 7.   archiwizacja dokumentacji projektowej (wnioski, umowy, umowy konsorcyjne i załączniki),
 8.   obsługa systemu komputerowego do zarządzania projektami w zakresie obiegu elektronicznego dokumentacji projektowej oraz archiwizacji elektronicznych dokumentów projektowych i aktualizacji bazy projektów,
 9.   sporządzanie różnego rodzaju wykazów i analiz dotyczących obsługiwanych projektów dla Władz Uczelni, MNiSW, Organów Samorządowych i innych instytucji,
 10.   współpraca z instytucjami finansującymi lub współfinansującymi projekty o charakterze naukowo-badawczym i edukacyjnym.

Dodatkowo do zadań Działu Obsługi Programów Krajowych należy:

 • koordynacja i przygotowanie wspólnie z wydziałami wniosków na działalność statutową wraz z "DUN" (Działalność Upowszechniająca Naukę) oraz raportów z ich realizacji, i przekazanie zbiorczych sprawozdań i raportów do MNiSW.
 • przygotowanie sprawozdania o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych PNT-01/s

Powierzone zadania Dział Obsługi Programów Krajowych wykonuje w zakresie następujących programów:

NCN

 • OPUS
 • PRELUDIUM
 • SONATA
 • SONATA BIS
 • MAESTRO
 • TANGO
 • SYMFONIA
 • FUGA
 • ETIUDA

NCBiR

PROGRAMY STRATEGICZNE

 • Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo – BIOSTRATEG
 • Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – STRATEGMED
 • Zaawansowane technologie pozyskiwania energii
 • Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach
 • Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej

PROGRAMY KRAJOWE

 • BRIdge
 • CuBR
 • GEKON
 • Innowacje społeczne
 • Lider
 • Patent Plus
 • Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”
 • Program Badań Stosowanych
 • Programy i projekty z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa

MNiSW

 • Działalność statutowa
 • Działalność upowszechniająca naukę
 • Diamentowy Grant
 • Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
 • Mobilność PLUS
 • Ideas PLUS
 • Index PLUS
 • Iuventus PLUS