Projekty Międzynarodowe

Podstawowy zakres obowiązków Działu Obsługi Programów Międzynarodowych (DOPM), to współpraca z wydziałami i innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, a także innymi jednostkami naukowo-badawczymi z kraju i ze świata w zakresie obsługi projektów finansowanych ze środków unijnych i międzynarodowych, a w szczególności:

 1.   pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji na temat możliwości finansowania działalności naukowo badawczej w ramach projektów unijnych i międzynarodowych,
 2.   prowadzenie spotkań informacyjnych dla pracowników Uczelni,
 3.   prowadzenie szkoleń dla kierowników projektów oraz pracowników biur projektów,
 4.   doradztwo dla kierowników projektów w zakresie:
  •   sporządzania wniosków o finansowanie/dofinansowanie projektów,
  •   opracowywania budżetów projektów,
  •   sporządzania umowy konsorcjum,
 5.   weryfikacja poprawności przygotowania: wniosku, umowy konsorcyjnej oraz umowy o finansowanie/dofinansowanie projektu,
 6.   ewidencja składanych i zaakceptowanych wniosków i umów o finansowanie/dofinansowanie projektów,
 7.   archiwizacja dokumentacji projektowej (wnioski, umowy, umowy konsorcyjne i załączniki),
 8.   obsługa systemu komputerowego do zarządzania projektami w zakresie obiegu elektronicznego dokumentacji projektowej oraz archiwizacji elektronicznych dokumentów projektowych i aktualizacji bazy projektów,
 9.   sporządzanie różnego rodzaju wykazów i analiz dotyczących obsługiwanych projektów dla Władz Uczelni, MNiSW, Organów Samorządowych i innych instytucji,
 10.   współpraca z instytucjami finansującymi lub współfinansującymi projekty o charakterze naukowo-badawczym i edukacyjnym.

Powierzone zadania Dział Obsługi Programów Międzynarodowych wykonuje w zakresie następujących programów:

 • 7 Program Ramowy
 • POKL
 • HORYZONT 2020
  • KIC
  • Marie Skłodowska Curie Action
  • EURATOM
 • Fundusz Badawczy Węgla i Stali
 • ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe
  • Mobilność edukacyjna
  • Partnerstwo Strategiczne
  • Jean Monnet
 • Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)
 • Fundusze Norweskie
  • Polsko-Norweska Współpraca badawcza
  • Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
 • Fundusze Szwajcarskie
 • Health
 • Life+
 • Fundusz Wyszehradzki
  • Małe Granty
  • Granty Standardowe
  • Granty Strategiczne
  • Program Stypendialny
 • Europejska Współpraca Terytorialna
  • Polska-Słowacja
  • Południowy Bałtyk
  • INTERREG
  • Region Morza Bałtyckiego
  • Europa Środkowa
 • Współpraca bilateralna (MNiSW) – m.innymi:
  • Program POLONIUM (Polska-Francja)
  • Program DAAD (Polska-Niemcy)
  • Polska-Austria
 • Współpraca dwustronna (NCBiR)
 • Współpraca dwustronna (MSZ)
  • Polska Pomoc Rozwojowa
 • EUREKA
 • BONUS -185 Wspólny Międzynarodowy Program dla Bałtyku
 • AAL
 • ERA-NET (ponad 20 podprogramów)
 • Granty na Granty
 • Wspólne Inicjatywy Technologiczne
  • ENIAC
  • Clean Sky
 • HARMONIA